Quy trình & các biểu mẫu xin đi nước ngoài về việc riêng 2019
Cập nhật: 19.02.2019 11:04

Quy trình xin đi nước ngoài về riêng ( tải về và làm theo hướng dẫn) 2018.pdf

Mẫu đơn xin đi nước ngoài về việc riêng (Mẫu 01).docx

Mẫu đơn xin đi nước ngoài về việc riêng (Mẫu 02).doc

Mẫu đơn xin đi nước ngoài về việc riêng không theo tour (Mẫu 03).docx

Mẫu báo cáo sau khi đi nước ngoài về (Mẫu 04).docx