Giới thiệu chung
Cập nhật: 04.06.2011 11:12

      

 

 

  


Phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế được thành lập vào ngày 20 tháng 05 năm 2011 theo quyết định số 201/QĐ-ĐHĐN của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. Phòng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng các lĩnh vực sau:

- Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên.

- Hợp tác, tổ chức, quản lý chất lượng các lớp đào tạo sau đại học.

- Đối ngoại và quan hệ quốc tế.