slogan
0613 824 684
 
Time 13.06.2018 01:25 | View 1,954

1. Trưởng phòng:

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn

Tiến sĩ chuyên ngành: Vật lý Chất rắn

Email: nguyenduyanhtuan@gmail.com

Số điện thoại: 0913.171.848

 

2. Chuyên viên phụ trách các công tác của Phòng:

2.1 Phụ trách - Quan hệ Quốc tế:


Th.S Lê Tiến

Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL, Victoria University, Australia)

Email: letienqt@gmail.com

Số điện thoại: 0983.402.533


   

Th.S Đặng Quang Tài

Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện

Email: dangquangtai79@gmail.com

Số điện thoại: 0979.486.079

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Phụ trách - Nghiên cứu khoa học: