slogan
0613 824 684
 
Time 21.12.2016 04:12 | View 1,310

1. Trưởng phòng:

 

TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn

Tiến sĩ chuyên ngành: Vật lý Chất rắn, 2010

Email: nguyenduyanhtuan@gmail.com

Số điện thoại: 0913.171.848

 

2. Chuyên viên phụ trách các công tác của Phòng:

2.1 Phụ trách - Quan hệ Quốc tế: