slogan
02513 824 684
 
Time 16.10.2019 10:03 | View 3,457

1. Trưởng phòng:

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn

Tiến sĩ chuyên ngành: Vật lý Chất rắn

Email: nguyenduyanhtuan@gmail.com

Số điện thoại: 0913.171.848

 

2. Chuyên viên phụ trách các công tác của Phòng:

2.1. Phụ trách công tác Quan hệ Quốc tế:


ThS. Lê Tiến

Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL, Victoria University, Australia)

Email: letienqt@gmail.com

Số điện thoại: 0983.402.533


   

ThS. Đặng Quang Tài

Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện

Email: dangquangtai79@gmail.com

Số điện thoại: 0979.486.079

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2. Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học: