slogan
02513 824 684
 
Time 24.05.2022 03:54 | View 3,813

      

 

 

   


Phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế được thành lập vào ngày 20 tháng 05 năm 2011 theo quyết định số 201/QĐ-ĐHĐN của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. 

 1. CHỨC NĂNG

Phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế (NCKH, SĐH&QHQT) có chức năng tham mưu những lĩnh vực sau:

- Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên, sinh viên và học viên; tư vấn, ứng dụng và chuyển giao các kết quả NCKH; quản lý sở hữu trí tuệ và bản quyền các sản phẩm NCKH.

- Xây dựng kế hoạch hợp tác, mở mã ngành cao học; tổ chức, quản lý chất lượng các lớp đào tạo sau đại học; tổ chức các hội đồng bảo vệ luận văn, luận án.

- Xây dựng kế hoạch đối ngoại; kế hoạch quan hệ quốc tế; kế hoạch quản lý đoàn vào, đoàn ra.

- Tham mưu công tác đi nước ngoài về việc công, việc riêng đối với công chức, viên chức và người lao động.

- Tổ chức hoạt động xuất bản Tạp chí Khoa học của Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan do lãnh đạo Nhà trường giao phó.

 2. NHIỆM VỤ

2.1. Công tác quản lý Nghiên cứu khoa học 

- Tham mưu ban hành các quy định, quy chế về hoạt động NCKH; ban hành các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký bản quyền các sản phẩm NCKH; quản lý và xác nhận hồ sơ năng lực về khoa học và công nghệ; lý lịch khoa học của công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường;

- Tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch hoạt động NCKH nhằm phát triển trở thành trường có chất lượng hàng đầu về NCKH và từng bước đạt tiêu chuẩn quốc tế; phối hợp với các Khoa, các đơn vị trong và ngoài trường lập kế hoạch NCKH, định hướng công tác NCKH dài hạn và từng năm học;

- Tham mưu tổ chức triển khai, áp dụng các hệ thống, các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Nhà trường;

- Tham mưu tổ chức, chỉ đạo, quản lý, đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài NCKH của giảng viên và sinh viên;

- Quản lý các kết quả NCKH; tư vấn, ứng dụng và chuyển giao kết quả NCKH ứng dụng vào thực tế; tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhằm tăng cường hoạt động NCKH; tìm kiếm đối tác trong NCKH; nâng cao năng lực NCKH và công nghệ cho công chức, viên chức;

- Tham mưu thành lập các hội đồng khoa học cấp Trường, cấp cơ sở để nghiệm thu các đề tài NCKH và các dự án khoa học;

- Trường trực Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở (nếu có), Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước, quốc tế;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa để biên soạn và in ấn các giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, phối hợp với Phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục nghiệm thu và sử dụng các bộ đề thi phục vụ công tác khảo thí; phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính xác định tính khả thi các đề tài NCKH, phẩn bổ nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động NCKH;

- Báo cáo và đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời trong hoạt động khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế của công chức, viên chức, sinh viên và học viên trong Nhà trường;

- Định kỳ mỗi năm và 5 năm tổ chức các hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ;

- Tham mưu tổ chức và quản lý các hoạt động KHCN trong sinh viên, học viên. Tổ chức các cuộc thi NCKH trong sinh viên, học viên;

- Quản lý website của Phòng, thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin khoa học trên website.

2.2. Công tác quản lý Sau đại học

- Tham mưu liên kết, hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo sau đại học;

- Tham mưu xây dựng, mở mã ngành cao học phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương;

- Tham mưu xây dựng các quy định, cơ chế quản lý chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường trên cơ sở những quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quản lý và theo dõi các lớp cao học đang học tại trường;

- Tham mưu thành lập các hội đồng bảo vệ luận văn, luận án;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Hiệu trưởng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất viên chức đi học cao học, nghiên cứu sinh;

- Tìm kiếm và thông báo các học bổng cao học trong và ngoài nước kịp thời đến công chức, viên chức và sinh viên;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, soạn thảo các công văn giấy tờ có liên quan đến công tác đào tạo sau đại học;

- Thường xuyên đăng tải lên Website của Phòng các thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo sau đại học.

2.3. Công tác quản lý Quan hệ quốc tế

- Tham mưu xây dựng chương trình, chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại với các đơn vị trong và ngoài nước; tiếp nhận và xử lý thông tin về các hoạt động có yếu tố nước ngoài;

- Tham mưu xây dựng các quy định, quy chế về hoạt động khoa học công nghệ với các đối tác quốc tế; tìm kiếm các nguồn tài trợ, tăng cường hoạt động trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên với các tổ chức quốc tế;

- Tham mưu xây dựng các quy định về quản lý người nước ngoài học tập và làm việc tại Trường; phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc quản lý lưu học sinh;

- Lập chương trình kế hoạch, nội dung thời gian tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường; chuẩn bị nội dung, thủ tục triển khai việc ký kết hợp tác giữa Trường với các đối tác quốc tế; ghi chép biên bản các cuộc họp giữa lãnh đạo Nhà trường với đoàn khách quốc tế; tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư điện tử phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế.

- Là đầu mối liên lạc giữa Nhà trường và các đơn vị, tổ chức nước ngoài; xây dựng kế hoạch và giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn ra, đoàn vào; hỗ trợ các đơn vị, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài;

- Tham mưu xin phép hoạt động đối với các dự án, chương trình quốc tế; quản lý, điều hành các dự án chương trình hợp tác quốc tế;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề: mời giáo sư nước ngoài hoặc chuyên gia tại doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài về;

- Tham mưu hợp tác, trao đổi quốc tế về đào tạo sau đại học, hoạch định các chiến lược dài hạn về hợp tác đào tạo quốc tế, bao gồm trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên; giới thiệu sinh viên các chương trình du học ngắn hạn (trao đổi tín chỉ, du học 1 học kỳ) tại nước ngoài; định hướng phát triển trong lĩnh vực quan hệ quốc tế;

- Biên soạn và quản lý các ấn phẩm giới thiệu về Nhà trường cho khách quốc tế; chuẩn bị các bài phát biểu, phiên dịch phục vụ lãnh đạo Trường; chuẩn bị quà tặng cho khách quốc tế;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan để quản lý giảng viên nghiên cứu và sinh viên đang công tác và học tập ở nước ngoài;

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ đối ngoại và quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành; quản lý chương trình, nội dung hoạt động quan hệ quốc tế của các đơn vị và cá nhân trong Trường; lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác quốc tế.

- Quản lý, theo dõi việc đi nước ngoài học tập, công tác, đi việc riêng của công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường.

2.4. Công tác quản lý Tạp chí Khoa học

- Quản lý việc nhận, sơ duyệt các bài báo khoa học phục vụ nội dung tạp chí;

- Tham mưu ban biên tập mời các phản biện có uy tín tham gia phản biện các bài đăng trên tạp chí;

- Phối hợp đơn vị chuyên môn xuất bản Kỷ yếu Khoa học phục vụ các hội thảo, hội nghị trong Nhà trường;

- Quản lý các tạp chí đã xuất bản và nộp lưu chiểu cho các cơ quan cấp trên;

- Báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm...) lĩnh vực đang quản lý lên các đơn vị cấp trên.

(Quy định Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-ĐHĐN ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai)

 

 

Bài liên quan

Nhân sự
1

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Khởi nghiệp Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 4
Hôm nay 81
Hôm qua 231
Cao nhất (17.11.2022) 1028
Tổng cộng 341,012